Статья 'Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников' - журнал 'Психология и Психотехника' - NotaBene.ru
по
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > Требования к статьям > Политика издания > Редакция > Порядок рецензирования статей > Редакционный совет > Ретракция статей > Этические принципы > О журнале > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Online First Pre-Publication > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат
Журналы индексируются
Реквизиты журнала
ГЛАВНАЯ > Вернуться к содержанию
Психология и Психотехника
Правильная ссылка на статью:

Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников

Червинская-Якимюк Эва Фридериковна

кандидат социологических наук

адъюнкт, кафедра социологии, Институт философии и социологии

Польша, г. Kraków, ул. Podchorążych, 2

Chervinskaya-Yakimyuk Eva Friderikovna

PhD in Sociology

adjunct of the Department of Social Studies at Institute of Philosophy and Social Studies

Uniwersytet Pedagogiczny, Pol'sha, g. Kraków, ul. Podchorążych, 2

ewacz.up@gmail.com
Другие публикации этого автора
 

 

DOI:

10.7256/2454-0722.2013.9.9323

Дата направления статьи в редакцию:

18-12-1969


Дата публикации:

1-4.90909090909-2013


Аннотация: Статья рассматривает чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников. В литературе по данной теме часто цитируется много социологически-психологических теорий и концепций отчуждения. Одной из возможностей выяснения увеличения неприспособленческого поведения польской молодёжи можно назвать отнесение к теории М. Симана, которая в современных исследованиях проблемы отчуждения является доминирующей. M. Симан определяет отчуждение как многомерное явление, которое возникает в представленных ниже пяти вариантах: бессилие /беспомощность (powerlessens), тщеславие (meaninglessens), отсутствие норм (normlessnes), изоляция (isolation), чувство отстранения от самого себя (selfestrengement). Цель предпринятых эмпирических исследований заключается в понятии чувства отчуждения и проявлений социальной дезадаптации, а также в определении различий между группами учеников техникумов и профессионально-технических училищ (ПТУ) по отношению к выше названным явлениям. Исследования были проведены в случайно выбранном Комплексе Строительных школ № 1 в Кракове в группе 205 учеников мужского пола. В конце статьи автор добавляет свои предложения дальнейших исследований данной проблемы.


Ключевые слова:

Чувство отчуждения, проявления социальной дезадаптации, M. Симан, Чувство аномии, Чувство тщетности, Чувство отчаяния, Чувство изоляции, чувство отстранения, ученики техникумов, ученики ПТУ

Библиография
1. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: Wydaw. Info Trade.
2. Calabrese, R. Adams, J. (1990). Alienation: A Cause of Juvenile Delinquency. Adolescence. Vol. 25.
3. Czerwińska, E. (2004). Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2004.
4. Czerwińska, E. (2005). Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. w: R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków: Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH.
5. Czerwińska, E. (2009). Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców, W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Przestępczość nieletnich, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
6. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings. Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych, Vol. 87 (LXXXVII).
7. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011a). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia Roberta Agnew, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków;
8. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2012). Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. Dewiacje i Kontrola Społeczna. T. 13.
9. Червинская-Якимюк, Э.Ф. (2013). Общая теория напряжения Роберта Агню и её интерпретационные возможности по отношению к преступности среди молодёжи. "Психология и Психотехника" №5.
10. Jakubik, A. (1999). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.
11. Jaworska, T. (2001). Poczucie alienacji u maturzystów. W: T. Sołtysiak, M. Karwowska (red.). Polska młodzież — zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. Bydgoszcz: Wydaw. WSP.
12. Kmiecik–Baran, K. (1993). Poczucie alienacji. treść i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny. T. 36, nr 4.
13. Kmiecik–Baran, K. (1999). Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno–psychologiczne. Warszawa: PWN.
14. Kmiecik–Baran K. (1995). Poczucie alieancji. Destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
15. Kmiecik–Baran, K. (1995a). HIV/AIDS: alienacja oraz wsparcie i odrzucenie społeczne. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
16. Kmiecik–Baran, K. (1998). Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji W: S. Kawula, H. Machel (red.). Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Toruń: Wydaw. A. Marszałek
17. Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
18. Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy. Przegląd Psychologiczny, nr 1.
19. Korzeniowski, K. (1991). O psychologicznych przesłankach poczucia podmiotowości-alienacji politycznej. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
20. Kossowska, A., Krawczyk, J., Rzeplińska, I. (1995). Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii. T. XX.
21. Kossowska, A. (2007). Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii. T. XXVIII.
22. Ortenburger, D., Woźniak–Krakowian, E., Stawiarska–Lietzau M., Czerwińska E. (2001). Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży. W: R. Derbis (red.). Psychologia IX. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Częstochowa: Wydaw. WSP.
23. Piotrowski, P. (1998). Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych. Propozycja modelu wyjaśniającego. W: B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
24. Rzeplińska, I. (2007). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII 2005-2006.
25. Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review. T. 24.
26. Siemaszko, A. (1983). Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Warszawy 1979-1980. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne. T. 14.
27. Siemaszko, A. (1988). Metodologiczne problemy badań typu self–report. Archiwum Kryminologii. T. XV.
28. Stańdo–Kawecka, B. (2001). Rozmiary i struktura dewiacyjnych zachowań młodzieży. W: A. Gaberle (red.). Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
29. Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne wśród młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydaw. UJ.
References
1. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: Wydaw. Info Trade.
2. Calabrese, R. Adams, J. (1990). Alienation: A Cause of Juvenile Delinquency. Adolescence. Vol. 25.
3. Czerwińska, E. (2004). Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2004.
4. Czerwińska, E. (2005). Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. w: R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków: Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH.
5. Czerwińska, E. (2009). Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców, W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Przestępczość nieletnich, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
6. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings. Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych, Vol. 87 (LXXXVII).
7. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011a). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia Roberta Agnew, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków;
8. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2012). Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. Dewiacje i Kontrola Społeczna. T. 13.
9. Chervinskaya-Yakimyuk, E.F. (2013). Obshchaya teoriya napryazheniya Roberta Agnyu i ee interpretatsionnye vozmozhnosti po otnosheniyu k prestupnosti sredi molodezhi. "Psikhologiya i Psikhotekhnika" №5.
10. Jakubik, A. (1999). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.
11. Jaworska, T. (2001). Poczucie alienacji u maturzystów. W: T. Sołtysiak, M. Karwowska (red.). Polska młodzież — zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. Bydgoszcz: Wydaw. WSP.
12. Kmiecik–Baran, K. (1993). Poczucie alienacji. treść i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny. T. 36, nr 4.
13. Kmiecik–Baran, K. (1999). Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno–psychologiczne. Warszawa: PWN.
14. Kmiecik–Baran K. (1995). Poczucie alieancji. Destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
15. Kmiecik–Baran, K. (1995a). HIV/AIDS: alienacja oraz wsparcie i odrzucenie społeczne. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
16. Kmiecik–Baran, K. (1998). Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji W: S. Kawula, H. Machel (red.). Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Toruń: Wydaw. A. Marszałek
17. Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
18. Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy. Przegląd Psychologiczny, nr 1.
19. Korzeniowski, K. (1991). O psychologicznych przesłankach poczucia podmiotowości-alienacji politycznej. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
20. Kossowska, A., Krawczyk, J., Rzeplińska, I. (1995). Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii. T. XX.
21. Kossowska, A. (2007). Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii. T. XXVIII.
22. Ortenburger, D., Woźniak–Krakowian, E., Stawiarska–Lietzau M., Czerwińska E. (2001). Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży. W: R. Derbis (red.). Psychologia IX. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Częstochowa: Wydaw. WSP.
23. Piotrowski, P. (1998). Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych. Propozycja modelu wyjaśniającego. W: B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
24. Rzeplińska, I. (2007). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII 2005-2006.
25. Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review. T. 24.
26. Siemaszko, A. (1983). Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Warszawy 1979-1980. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne. T. 14.
27. Siemaszko, A. (1988). Metodologiczne problemy badań typu self–report. Archiwum Kryminologii. T. XV.
28. Stańdo–Kawecka, B. (2001). Rozmiary i struktura dewiacyjnych zachowań młodzieży. W: A. Gaberle (red.). Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
29. Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne wśród młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydaw. UJ.
Ссылка на эту статью

Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также попробовать найти похожие статьи


Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.