Статья 'Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников' - журнал 'Психология и Психотехника' - NotaBene.ru
по
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > Требования к статьям > Политика издания > Редакция > Порядок рецензирования статей > Редакционный совет > Ретракция статей > Этические принципы > О журнале > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Online First Pre-Publication > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат
Журналы индексируются
Реквизиты журнала
ГЛАВНАЯ > Вернуться к содержанию
Психология и Психотехника
Правильная ссылка на статью:

Э. Червинская-Якимюк Чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников

Аннотация: Статья рассматривает чувство отчуждения и проявления социальной дезадаптации у старшеклассников. В литературе по данной теме часто цитируется много социологически-психологических теорий и концепций отчуждения. Одной из возможностей выяснения увеличения неприспособленческого поведения польской молодёжи можно назвать отнесение к теории М. Симана, которая в современных исследованиях проблемы отчуждения является доминирующей. M. Симан определяет отчуждение как многомерное явление, которое возникает в представленных ниже пяти вариантах: бессилие /беспомощность (powerlessens), тщеславие (meaninglessens), отсутствие норм (normlessnes), изоляция (isolation), чувство отстранения от самого себя (selfestrengement). Цель предпринятых эмпирических исследований заключается в понятии чувства отчуждения и проявлений социальной дезадаптации, а также в определении различий между группами учеников техникумов и профессионально-технических училищ (ПТУ) по отношению к выше названным явлениям. Исследования были проведены в случайно выбранном Комплексе Строительных школ № 1 в Кракове в группе 205 учеников мужского пола. В конце статьи автор добавляет свои предложения дальнейших исследований данной проблемы.


Ключевые слова:

чувство отчуждения, проявления социальной дезадаптации, M. Симан, чувство аномии, чувство тщетности, чувство отчаяния, чувство изоляции, чувство отстранения, ученики техникумов, ученики ПТУ.

Abstract: The article focuses on the sense of the alienation and manifestations of the social maladjustment among young people in Poland. The scientific literature describes many sociological and psychological theories and concepts of alienation. One of the possible explanations of the severity of maladaptive behaviour among young people is the theory proposed by M. Seeman. He defines the alienation as a phenomenon occurring in the five dimensions: powerlessness, meaninglessness normlessness, isolation, self-estrangement. The aim of the research is to examine the sense of the alienation and manifestations of the social maladjustment among pupils of the technical and vocational schools. The research was carried out in Cracow among 205 male pupils. The summary contains suggestions for the future research in this area.


Keywords:

Melvin Seeman, alienation, anomie, powerlessness, meaninglessness, isolation, self-estrangement, the social maladjustment, pupils of the technical school, pupils of the vocational school.


Эта статья может быть бесплатно загружена в формате PDF для чтения. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения авторских прав, указания библиографической ссылки на статью при цитировании.

Скачать статью

Библиография
1. Червинская-Якимюк, Э.Ф. (2013). Общая теория напряжения Роберта Агню и её интерпретационные возможности по отношению к преступности среди молодёжи // Психология и психотехника. № 5.
2. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: Wydaw. Info Trade.
3. Calabrese, R. Adams, J. (1990). Alienation: A Cause of Juvenile Delinquency. Adolescence. Vol. 25.
4. Czerwińska, E. (2004). Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2004.
5. Czerwińska, E. (2005). Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. w: R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków: Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH.
6. Czerwińska, E. (2009). Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców, W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Przestępczość nieletnich, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
7. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings. Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych, Vol. 87 (LXXXVII).
8. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011a). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia Roberta Agnew, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
9. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2012). Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. Dewiacje i Kontrola Społeczna. T. 13.
10. Jakubik, A. (1999). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.
11. Jaworska, T. (2001). Poczucie alienacji u maturzystów. W: T. Sołtysiak, M. Karwowska (red.). Polska młodzież — zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. Bydgoszcz: Wydaw. WSP.
12. Kmiecik-Baran, K. (1993). Poczucie alienacji. treść i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny. T. 36, nr 4.
13. Kmiecik-Baran, K. (1999). Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno–psychologiczne. Warszawa: PWN.
14. Kmiecik-Baran, K. (1995). Poczucie alieancji. Destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
15. Kmiecik-Baran, K. (1995a). HIV/AIDS: alienacja oraz wsparcie i odrzucenie społeczne. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
16. Kmiecik-Baran, K. (1998). Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji W: S. Kawula, H. Machel (red.). Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Toruń: Wydaw. A. Marszałek.
17. Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
18. Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy. Przegląd Psychologiczny, nr 1.
19. Korzeniowski, K. (1991). O psychologicznych przesłankach poczucia podmiotowości — alienacji politycznej. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
20. Kossowska, A., Krawczyk, J., Rzeplińska, I. (1995). Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii. T. XX.
21. Kossowska, A. (2007). Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. (badania typu selfreport). Archiwum Kryminologii. T. XXVIII.
22. Ortenburger, D., Woźniak-Krakowian, E., Stawiarska-Lietzau, M., Czerwińska, E. (2001). Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży. W: R. Derbis (red.). Psychologia IX. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Częstochowa: Wydaw. WSP.
23. Piotrowski, P. (1998). Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych. Propozycja modelu wyjaśniającego. W: B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
24. Rzeplińska, I. (2007). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych — przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII 2005-2006.
25. Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review. T. 24.
26. Siemaszko, A. (1983). Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Warszawy 1979-1980. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne. T. 14.
27. Siemaszko, A. (1988). Metodologiczne problemy badań typu self–report. Archiwum Kryminologii. T. XV.
28. Stańdo-Kawecka, B. (2001). Rozmiary i struktura dewiacyjnych zachowań młodzieży. W: A. Gaberle (red.). Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
29. Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne wśród młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydaw. UJ
References
1. Chervinskaya-Yakimyuk, E.F. (2013). Obshchaya teoriya napryazheniya Roberta Agnyu i ee interpretatsionnye vozmozhnosti po otnosheniyu k prestupnosti sredi molodezhi // Psikhologiya i psikhotekhnika. № 5.
2. Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (1999). Kryminologia. Gdańsk: Wydaw. Info Trade.
3. Calabrese, R. Adams, J. (1990). Alienation: A Cause of Juvenile Delinquency. Adolescence. Vol. 25.
4. Czerwińska, E. (2004). Przestępczość młodzieży. Weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2004.
5. Czerwińska, E. (2005). Poczucie alienacji u młodocianych przestępców. w: R. Borkowski (red.). Moralność i niemoralność (Szkice humanistyczne). Kraków: Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH.
6. Czerwińska, E. (2009). Poczucie alienacji a jego osobowościowe i sytuacyjne korelaty u młodocianych przestępców, W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Przestępczość nieletnich, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
7. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011). Senses of strain and alienation in a group of young adult offenders: research findings. Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych, Vol. 87 (LXXXVII).
8. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2011a). Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle teorii napięcia Roberta Agnew, Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
9. Czerwińska-Jakimiuk, E. (2012). Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. Dewiacje i Kontrola Społeczna. T. 13.
10. Jakubik, A. (1999). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.
11. Jaworska, T. (2001). Poczucie alienacji u maturzystów. W: T. Sołtysiak, M. Karwowska (red.). Polska młodzież — zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. Bydgoszcz: Wydaw. WSP.
12. Kmiecik-Baran, K. (1993). Poczucie alienacji. treść i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny. T. 36, nr 4.
13. Kmiecik-Baran, K. (1999). Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno–psychologiczne. Warszawa: PWN.
14. Kmiecik-Baran, K. (1995). Poczucie alieancji. Destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
15. Kmiecik-Baran, K. (1995a). HIV/AIDS: alienacja oraz wsparcie i odrzucenie społeczne. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.
16. Kmiecik-Baran, K. (1998). Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży a poczucie alienacji W: S. Kawula, H. Machel (red.). Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Toruń: Wydaw. A. Marszałek.
17. Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
18. Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy. Przegląd Psychologiczny, nr 1.
19. Korzeniowski, K. (1991). O psychologicznych przesłankach poczucia podmiotowości — alienacji politycznej. Przegląd Psychologiczny, nr 2.
20. Kossowska, A., Krawczyk, J., Rzeplińska, I. (1995). Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii. T. XX.
21. Kossowska, A. (2007). Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej. (badania typu selfreport). Archiwum Kryminologii. T. XXVIII.
22. Ortenburger, D., Woźniak-Krakowian, E., Stawiarska-Lietzau, M., Czerwińska, E. (2001). Poczucie alienacji a jego wybrane korelaty u młodzieży. W: R. Derbis (red.). Psychologia IX. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Częstochowa: Wydaw. WSP.
23. Piotrowski, P. (1998). Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych. Propozycja modelu wyjaśniającego. W: B. Urban (red.). Problemy współczesnej patologii społecznej. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
24. Rzeplińska, I. (2007). Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych — przed i po transformacji. Archiwum Kryminologii, T. XXVIII 2005-2006.
25. Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review. T. 24.
26. Siemaszko, A. (1983). Rozmiary i uwarunkowania zachowań dewiacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Warszawy 1979-1980. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne. T. 14.
27. Siemaszko, A. (1988). Metodologiczne problemy badań typu self–report. Archiwum Kryminologii. T. XV.
28. Stańdo-Kawecka, B. (2001). Rozmiary i struktura dewiacyjnych zachowań młodzieży. W: A. Gaberle (red.). Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
29. Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne wśród młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydaw. UJ
Ссылка на эту статью

Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также попробовать найти похожие статьи


Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.